Found 16 papers in nano-lett
Date of feed: Sat, 22 Jul 2023 13:10:07 GMT

Search terms: (topolog[a-z]+)|(graphit[a-z]+)|(rhombohedr[a-z]+)|(graphe[a-z]+)|(chalcog[a-z]+)|(landau)|(weyl)|(dirac)|(STM)|(scan[a-z]+ tunne[a-z]+ micr[a-z]+)|(scan[a-z]+ tunne[a-z]+ spectr[a-z]+)|(scan[a-z]+ prob[a-z]+ micr[a-z]+)|(MoS.+\d+|MoS\d+)|(MoSe.+\d+|MoSe\d+)|(MoTe.+\d+|MoTe\d+)|(WS.+\d+|WS\d+)|(WSe.+\d+|WSe\d+)|(WTe.+\d+|WTe\d+)|(Bi\d+Rh\d+I\d+|Bi.+\d+.+Rh.+\d+.+I.+\d+.+)|(BiTeI)|(BiTeBr)|(BiTeCl)|(ZrTe5|ZrTe.+5)|(Pt2HgSe3|Pt.+2HgSe.+3)|(jacuting[a-z]+)

[ASAP] Observation of the Time-Reversal Symmetric Hall Effect in Graphene–WSe2 Heterostructures at Room Temperature
Priya Tiwari, Divya Sahani, Atasi Chakraborty, Kamal Das, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Amit Agarwal, and Aveek Bid

TOC Graphic

Nano Letters
DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c00045

[ASAP] Atomic Resolution Imaging of Highly Air-Sensitive Monolayer and Twisted-Bilayer WTe2
Fang Yuan, Yanyu Jia, Guangming Cheng, Ratnadwip Singha, Shiming Lei, Nan Yao, Sanfeng Wu, and Leslie M. Schoop

TOC Graphic

Nano Letters
DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c01175

[ASAP] Gigantic Anisotropy of Self-Induced Spin-Orbit Torque in Weyl Ferromagnet Co2MnGa
Motomi Aoki, Yuefeng Yin, Simon Granville, Yao Zhang, Nikhil V. Medhekar, Livio Leiva, Ryo Ohshima, Yuichiro Ando, and Masashi Shiraishi

TOC Graphic

Nano Letters
DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c01573

[ASAP] Elastocaloric Effect in Graphene Kirigami
Luiz A. Ribeiro Junior, Marcelo L. Pereira Junior, and Alexandre F. Fonseca

TOC Graphic

Nano Letters
DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c02260

[ASAP] Magnetic Field-Stabilized Wigner Crystal States in a Graphene Moiré Superlattice
Guorui Chen, Ya-Hui Zhang, Aaron Sharpe, Zuocheng Zhang, Shaoxin Wang, Lili Jiang, Bosai Lyu, Hongyuan Li, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Zhiwen Shi, David Goldhaber-Gordon, Yuanbo Zhang, and Feng Wang

TOC Graphic

Nano Letters
DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c01741

[ASAP] Chemical Potential Characterization of Symmetry-Breaking Phases in a Rhombohedral Trilayer Graphene
Xiangyan Han, Qianling Liu, Yijie Wang, Ruirui Niu, Zhuangzhuang Qu, Zhiyu Wang, Zhuoxian Li, Chunrui Han, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Zhida Song, Jinhai Mao, Zheng Vitto Han, Zizhao Gan, and Jianming Lu

TOC Graphic

Nano Letters
DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c01262

[ASAP] Twist-Induced Modification in the Electronic Structure of Bilayer WSe2
Ding Pei, Zishu Zhou, Zhihai He, Liheng An, Han Gao, Hanbo Xiao, Cheng Chen, Shanmei He, Alexei Barinov, Jianpeng Liu, Hongming Weng, Ning Wang, Zhongkai Liu, and Yulin Chen

TOC Graphic

Nano Letters
DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c01672

[ASAP] Giant and Tunable Out-of-Plane Spin Polarization of Topological Antimonene
Polina M. Sheverdyaeva, Conor Hogan, Gustav Bihlmayer, Jun Fujii, Ivana Vobornik, Matteo Jugovac, Asish K. Kundu, Sandra Gardonio, Zipporah Rini Benher, Giovanni Di Santo, Sara Gonzalez, Luca Petaccia, Carlo Carbone, and Paolo Moras

TOC Graphic

Nano Letters
DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c00153

[ASAP] Dirac Half-Semimetallicity and Antiferromagnetism in Graphene Nanoribbon/Hexagonal Boron Nitride Heterojunctions
Nikita V. Tepliakov, Ruize Ma, Johannes Lischner, Efthimios Kaxiras, Arash A. Mostofi, and Michele Pizzochero

TOC Graphic

Nano Letters
DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c01940

[ASAP] All-Optical Valley Polarization Switch via Controlling Spin-Triplet and Spin-Singlet Interlayer Exciton Emission in WS2/WSe2 Heterostructure
Yue Hu, Xinglin Wen, Jiamin Lin, Wendian Yao, Yingying Chen, Junze Li, Sijie Chen, Lei Wang, Weigao Xu, and Dehui Li

TOC Graphic

Nano Letters
DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c01698

[ASAP] Spatially Coherent Tip-Enhanced Raman Spectroscopy Measurements of Electron–Phonon Interaction in a Graphene Device
Rafael Battistella Nadas, Andreij C. Gadelha, Tiago C. Barbosa, Cassiano Rabelo, Thiago de Lourenço e Vasconcelos, Vitor Monken, Ary V. R. Portes, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jhonattan C. Ramirez, Leonardo C. Campos, Riichiro Saito, Luiz Gustavo Cançado, and Ado Jorio

TOC Graphic

Nano Letters
DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c00851

[ASAP] Ultimate Limit in Optoelectronic Performances of Monolayer WSe2 Sloping-Channel Transistors
Zhengdao Xie, Guoli Li, Shengxuan Xia, Chang Liu, Sen Zhang, Zhouxiaosong Zeng, Xingqiang Liu, Denis Flandre, Zhiyong Fan, Lei Liao, and Xuming Zou

TOC Graphic

Nano Letters
DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c01866

[ASAP] Aharonov-Bohm Interference and Phase-Coherent Surface-State Transport in Topological Insulator Rings
Gerrit Behner, Abdur Rehman Jalil, Dennis Heffels, Jonas Kölzer, Kristof Moors, Jonas Mertens, Erik Zimmermann, Gregor Mussler, Peter Schüffelgen, Hans Lüth, Detlev Grützmacher, and Thomas Schäpers

TOC Graphic

Nano Letters
DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c00905

[ASAP] Chemical and Physical Drivers for Improvement in Permeance and Stability of Linker-Free Graphene Oxide Membranes
Jatin J. Patil, Zhengmao Lu, Michael J. Zachman, Ningxin Chen, Kimberly S. Reeves, Asmita Jana, Griselda Revia, Brandon MacDonald, Brent D. Keller, Edgar Lara-Curzio, Jeffrey C. Grossman, and Nicola Ferralis

TOC Graphic

Nano Letters
DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c01087

[ASAP] Shear Strain-Induced Two-Dimensional Slip Avalanches in Rhombohedral MoS2
Jing Liang, Dongyang Yang, Yunhuan Xiao, Sean Chen, Jerry I. Dadap, Joerg Rottler, and Ziliang Ye

TOC Graphic

Nano Letters
DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c01487

[ASAP] Mobility Enhancement in CVD-Grown Monolayer MoS2 Via Patterned Substrate-Induced Nonuniform Straining
Arijit Kayal, Sraboni Dey, Harikrishnan G., Renjith Nadarajan, Shashwata Chattopadhyay, and Joy Mitra

TOC Graphic

Nano Letters
DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c01774