Found 14 papers in nano-lett
Date of feed: Sat, 29 Jul 2023 13:04:46 GMT

Search terms: (topolog[a-z]+)|(graphit[a-z]+)|(rhombohedr[a-z]+)|(graphe[a-z]+)|(chalcog[a-z]+)|(landau)|(weyl)|(dirac)|(STM)|(scan[a-z]+ tunne[a-z]+ micr[a-z]+)|(scan[a-z]+ tunne[a-z]+ spectr[a-z]+)|(scan[a-z]+ prob[a-z]+ micr[a-z]+)|(MoS.+\d+|MoS\d+)|(MoSe.+\d+|MoSe\d+)|(MoTe.+\d+|MoTe\d+)|(WS.+\d+|WS\d+)|(WSe.+\d+|WSe\d+)|(WTe.+\d+|WTe\d+)|(Bi\d+Rh\d+I\d+|Bi.+\d+.+Rh.+\d+.+I.+\d+.+)|(BiTeI)|(BiTeBr)|(BiTeCl)|(ZrTe5|ZrTe.+5)|(Pt2HgSe3|Pt.+2HgSe.+3)|(jacuting[a-z]+)

[ASAP] Epitaxial Kagome Thin Films as a Platform for Topological Flat Bands
Shuyu Cheng, M. Nrisimhamurty, Tong Zhou, Núria Bagués, Wenyi Zhou, Alexander J. Bishop, Igor Lyalin, Chris Jozwiak, Aaron Bostwick, Eli Rotenberg, David W. McComb, Igor Žutić, and Roland K. Kawakami

TOC Graphic

Nano Letters
DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c01961

[ASAP] Fluctuations in Planar Magnetotransport Due to Tilted Dirac Cones in Topological Materials
Arya Thenapparambil, Graciely Elias dos Santos, Chang-An Li, Mohamed Abdelghany, Wouter Beugeling, Hartmut Buhmann, Charles Gould, Song-Bo Zhang, Björn Trauzettel, and Laurens W. Molenkamp

TOC Graphic

Nano Letters
DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c01508

[ASAP] Layer-Dependent Interaction Effects in the Electronic Structure of Twisted Bilayer Graphene Devices
Nicholas Dale, M. Iqbal Bakti Utama, Dongkyu Lee, Nicolas Leconte, Sihan Zhao, Kyunghoon Lee, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Chris Jozwiak, Aaron Bostwick, Eli Rotenberg, Roland J. Koch, Jeil Jung, Feng Wang, and Alessandra Lanzara

TOC Graphic

Nano Letters
DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c00253

[ASAP] Mapping Nanoscale Electrostatic Field Fluctuations around Graphene Dislocation Cores Using Four-Dimensional Scanning Transmission Electron Microscopy (4D-STEM)
Matthew J. Coupin, Yi Wen, Sungwoo Lee, Anshul Saxena, Colin Ophus, Christopher S. Allen, Angus I. Kirkland, Narayana R. Aluru, Gun-Do Lee, and Jamie H. Warner

TOC Graphic

Nano Letters
DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c00328

[ASAP] DNA Volume, Topology, and Flexibility Dictate Nanopore Current Signals
Yunxuan Li, Sarah E. Sandler, Ulrich F. Keyser, and Jinbo Zhu

TOC Graphic

Nano Letters
DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c01823

[ASAP] Observation of the Time-Reversal Symmetric Hall Effect in Graphene–WSe2 Heterostructures at Room Temperature
Priya Tiwari, Divya Sahani, Atasi Chakraborty, Kamal Das, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Amit Agarwal, and Aveek Bid

TOC Graphic

Nano Letters
DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c00045

[ASAP] Atomic Resolution Imaging of Highly Air-Sensitive Monolayer and Twisted-Bilayer WTe2
Fang Yuan, Yanyu Jia, Guangming Cheng, Ratnadwip Singha, Shiming Lei, Nan Yao, Sanfeng Wu, and Leslie M. Schoop

TOC Graphic

Nano Letters
DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c01175

[ASAP] Gigantic Anisotropy of Self-Induced Spin-Orbit Torque in Weyl Ferromagnet Co2MnGa
Motomi Aoki, Yuefeng Yin, Simon Granville, Yao Zhang, Nikhil V. Medhekar, Livio Leiva, Ryo Ohshima, Yuichiro Ando, and Masashi Shiraishi

TOC Graphic

Nano Letters
DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c01573

[ASAP] Elastocaloric Effect in Graphene Kirigami
Luiz A. Ribeiro Junior, Marcelo L. Pereira Junior, and Alexandre F. Fonseca

TOC Graphic

Nano Letters
DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c02260

[ASAP] Magnetic Field-Stabilized Wigner Crystal States in a Graphene Moiré Superlattice
Guorui Chen, Ya-Hui Zhang, Aaron Sharpe, Zuocheng Zhang, Shaoxin Wang, Lili Jiang, Bosai Lyu, Hongyuan Li, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Zhiwen Shi, David Goldhaber-Gordon, Yuanbo Zhang, and Feng Wang

TOC Graphic

Nano Letters
DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c01741

[ASAP] Chemical Potential Characterization of Symmetry-Breaking Phases in a Rhombohedral Trilayer Graphene
Xiangyan Han, Qianling Liu, Yijie Wang, Ruirui Niu, Zhuangzhuang Qu, Zhiyu Wang, Zhuoxian Li, Chunrui Han, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Zhida Song, Jinhai Mao, Zheng Vitto Han, Zizhao Gan, and Jianming Lu

TOC Graphic

Nano Letters
DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c01262

[ASAP] Twist-Induced Modification in the Electronic Structure of Bilayer WSe2
Ding Pei, Zishu Zhou, Zhihai He, Liheng An, Han Gao, Hanbo Xiao, Cheng Chen, Shanmei He, Alexei Barinov, Jianpeng Liu, Hongming Weng, Ning Wang, Zhongkai Liu, and Yulin Chen

TOC Graphic

Nano Letters
DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c01672

[ASAP] Spatially Coherent Tip-Enhanced Raman Spectroscopy Measurements of Electron–Phonon Interaction in a Graphene Device
Rafael Battistella Nadas, Andreij C. Gadelha, Tiago C. Barbosa, Cassiano Rabelo, Thiago de Lourenço e Vasconcelos, Vitor Monken, Ary V. R. Portes, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jhonattan C. Ramirez, Leonardo C. Campos, Riichiro Saito, Luiz Gustavo Cançado, and Ado Jorio

TOC Graphic

Nano Letters
DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c00851

[ASAP] Shear Strain-Induced Two-Dimensional Slip Avalanches in Rhombohedral MoS2
Jing Liang, Dongyang Yang, Yunhuan Xiao, Sean Chen, Jerry I. Dadap, Joerg Rottler, and Ziliang Ye

TOC Graphic

Nano Letters
DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c01487

Found 6 papers in acs-nano
Date of feed: Sat, 29 Jul 2023 13:02:39 GMT

Search terms: (topolog[a-z]+)|(graphit[a-z]+)|(rhombohedr[a-z]+)|(graphe[a-z]+)|(chalcog[a-z]+)|(landau)|(weyl)|(dirac)|(STM)|(scan[a-z]+ tunne[a-z]+ micr[a-z]+)|(scan[a-z]+ tunne[a-z]+ spectr[a-z]+)|(scan[a-z]+ prob[a-z]+ micr[a-z]+)|(MoS.+\d+|MoS\d+)|(MoSe.+\d+|MoSe\d+)|(MoTe.+\d+|MoTe\d+)|(WS.+\d+|WS\d+)|(WSe.+\d+|WSe\d+)|(WTe.+\d+|WTe\d+)|(Bi\d+Rh\d+I\d+|Bi.+\d+.+Rh.+\d+.+I.+\d+.+)|(BiTeI)|(BiTeBr)|(BiTeCl)|(ZrTe5|ZrTe.+5)|(Pt2HgSe3|Pt.+2HgSe.+3)|(jacuting[a-z]+)

[ASAP] A Surfactant-Free and General Strategy for the Synthesis of Bimetallic Core–Shell Nanocrystals on Reduced Graphene Oxide through Targeted Photodeposition
Yidan Liu, Yali Ji, Qian Li, Yi Zhu, Jianchao Peng, Rongrong Jia, Zhuangchai Lai, Liyi Shi, Fengtao Fan, Gengfeng Zheng, Lei Huang, and Can Li

TOC Graphic

ACS Nano
DOI: 10.1021/acsnano.3c04281

[ASAP] Effects of Floquet Engineering on the Coherent Exciton Dynamics in Monolayer WS2
Mitchell A. Conway, Stuart K. Earl, Jack B. Muir, Thi-Hai-Yen Vu, Jonathan O. Tollerud, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Michael S. Fuhrer, Mark T. Edmonds, and Jeffrey A. Davis

TOC Graphic

ACS Nano
DOI: 10.1021/acsnano.3c01318

[ASAP] Observation of Rich Defect Dynamics in Monolayer MoS2
Harikrishnan Ravichandran, Theresia Knobloch, Andrew Pannone, Alexander Karl, Bernhard Stampfer, Dominic Waldhoer, Yikai Zheng, Najam U Sakib, Muhtasim Ul Karim Sadaf, Rahul Pendurthi, Riccardo Torsi, Joshua A. Robinson, Tibor Grasser, and Saptarshi Das

TOC Graphic

ACS Nano
DOI: 10.1021/acsnano.2c12900

[ASAP] Graphene Sensor Arrays for Rapid and Accurate Detection of Pancreatic Cancer Exosomes in Patients’ Blood Plasma Samples
Tianyi Yin, Lizhou Xu, Bruno Gil, Nabeel Merali, Maria S. Sokolikova, David C. A. Gaboriau, Daniel S. K. Liu, Ahmad Nizamuddin Muhammad Mustafa, Sarah Alodan, Michael Chen, Oihana Txoperena, María Arrastua, Juan Manuel Gomez, Nerea Ontoso, Marta Elicegui, Elias Torres, Danyang Li, Cecilia Mattevi, Adam E. Frampton, Long R. Jiao, Sami Ramadan, and Norbert Klein

TOC Graphic

ACS Nano
DOI: 10.1021/acsnano.3c01812

[ASAP] Mobility Enhancement of Strained MoS2 Transistor on Flat Substrate
Yang Chen, Donglin Lu, Lingan Kong, Quanyang Tao, Likuan Ma, Liting Liu, Zheyi Lu, Zhiwei Li, Ruixia Wu, Xidong Duan, Lei Liao, and Yuan Liu

TOC Graphic

ACS Nano
DOI: 10.1021/acsnano.3c03626

[ASAP] Ultra-Wideband Mid-Infrared Chalcogenide Suspended Nanorib Waveguide Gas Sensors with Exceptionally High External Confinement Factor beyond Free-Space
Mingquan Pi, Chuantao Zheng, Huan Zhao, Zihang Peng, Gangyun Guan, Jialin Ji, Yijun Huang, Yuting Min, Lei Liang, Fang Song, Xue Bai, Yu Zhang, Yiding Wang, and Frank K. Tittel

TOC Graphic

ACS Nano
DOI: 10.1021/acsnano.3c02699

Found 1 papers in nat-comm


Search terms: (topolog[a-z]+)|(graphit[a-z]+)|(rhombohedr[a-z]+)|(graphe[a-z]+)|(chalcog[a-z]+)|(landau)|(weyl)|(dirac)|(STM)|(scan[a-z]+ tunne[a-z]+ micr[a-z]+)|(scan[a-z]+ tunne[a-z]+ spectr[a-z]+)|(scan[a-z]+ prob[a-z]+ micr[a-z]+)|(MoS.+\d+|MoS\d+)|(MoSe.+\d+|MoSe\d+)|(MoTe.+\d+|MoTe\d+)|(WS.+\d+|WS\d+)|(WSe.+\d+|WSe\d+)|(WTe.+\d+|WTe\d+)|(Bi\d+Rh\d+I\d+|Bi.+\d+.+Rh.+\d+.+I.+\d+.+)|(BiTeI)|(BiTeBr)|(BiTeCl)|(ZrTe5|ZrTe.+5)|(Pt2HgSe3|Pt.+2HgSe.+3)|(jacuting[a-z]+)

Topological solitonic macromolecules
< author missing >