Found 1 papers in acs-nano
Date of feed: Sat, 12 Aug 2023 13:02:22 GMT

Search terms: (topolog[a-z]+)|(graphit[a-z]+)|(rhombohedr[a-z]+)|(graphe[a-z]+)|(chalcog[a-z]+)|(landau)|(weyl)|(dirac)|(STM)|(scan[a-z]+ tunne[a-z]+ micr[a-z]+)|(scan[a-z]+ tunne[a-z]+ spectr[a-z]+)|(scan[a-z]+ prob[a-z]+ micr[a-z]+)|(MoS.+\d+|MoS\d+)|(MoSe.+\d+|MoSe\d+)|(MoTe.+\d+|MoTe\d+)|(WS.+\d+|WS\d+)|(WSe.+\d+|WSe\d+)|(WTe.+\d+|WTe\d+)|(Bi\d+Rh\d+I\d+|Bi.+\d+.+Rh.+\d+.+I.+\d+.+)|(BiTeI)|(BiTeBr)|(BiTeCl)|(ZrTe5|ZrTe.+5)|(Pt2HgSe3|Pt.+2HgSe.+3)|(jacuting[a-z]+)|(flatband)|(flat.{1}band)|(LK.{1}99)

[ASAP] Enable Multi-Stimuli-Responsive Biomimetic Actuation with Asymmetric Design of Graphene-Conjugated Conductive Polymer Gradient Film
Wendong Liu, Zhihui Lei, Wenkui Xing, Jiacheng Xiong, Yingyue Zhang, Peng Tao, Wen Shang, Benwei Fu, Chengyi Song, and Tao Deng

TOC Graphic

ACS Nano
DOI: 10.1021/acsnano.3c05078