Found 9 papers in nano-lett
Date of feed: Sat, 30 Dec 2023 14:04:40 GMT

Search terms: (topolog[a-z]+)|(graphit[a-z]+)|(rhombohedr[a-z]+)|(graphe[a-z]+)|(chalcog[a-z]+)|(landau)|(weyl)|(dirac)|(STM)|(scan[a-z]+ tunne[a-z]+ micr[a-z]+)|(scan[a-z]+ tunne[a-z]+ spectr[a-z]+)|(scan[a-z]+ prob[a-z]+ micr[a-z]+)|(MoS.+\d+|MoS\d+)|(MoSe.+\d+|MoSe\d+)|(MoTe.+\d+|MoTe\d+)|(WS.+\d+|WS\d+)|(WSe.+\d+|WSe\d+)|(WTe.+\d+|WTe\d+)|(Bi\d+Rh\d+I\d+|Bi.+\d+.+Rh.+\d+.+I.+\d+.+)|(BiTeI)|(BiTeBr)|(BiTeCl)|(ZrTe5|ZrTe.+5)|(Pt2HgSe3|Pt.+2HgSe.+3)|(jacuting[a-z]+)|(flatband)|(flat.{1}band)|(LK.{1}99)

[ASAP] Tip Growth of Quasi-Metallic Bilayer Graphene Nanoribbons with Armchair Chirality
Shuo Lou, Bosai Lyu, Jiajun Chen, Xianliang Zhou, Wenwu Jiang, Lu Qiu, Peiyue Shen, Saiqun Ma, Zhichun Zhang, Yufeng Xie, Zhenghan Wu, Yi Chen, Kunqi Xu, Qi Liang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Lede Xian, Guangyu Zhang, Wengen Ouyang, Feng Ding, and Zhiwen Shi

TOC Graphic

Nano Letters
DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c03534

[ASAP] Anomalous Hall Transport by Optically Injected Isospin Degree of Freedom in Dirac Semimetal Thin Film
Yuta Murotani, Natsuki Kanda, Tomohiro Fujimoto, Takuya Matsuda, Manik Goyal, Jun Yoshinobu, Yohei Kobayashi, Takashi Oka, Susanne Stemmer, and Ryusuke Matsunaga

TOC Graphic

Nano Letters
DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c03770

[ASAP] Synchronizing Efficient Purification of VOCs in Durable Solar Water Evaporation over a Highly Stable Cu/W18O49@Graphene Material
Liteng Ren, Xiaonan Yang, Xin Sun, and Yupeng Yuan

TOC Graphic

Nano Letters
DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c04166

[ASAP] Free-Standing Carbon Nanotube Embroidered Graphene Film Electrode Array for Stable Neural Interfacing
Lei Gao, Suye Lv, Yuanyuan Shang, Shouliang Guan, Huihui Tian, Ying Fang, Jinfen Wang, and Hongbian Li

TOC Graphic

Nano Letters
DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c03421

[ASAP] Nanoscale Manipulation of Exciton–Trion Interconversion in a MoSe2 Monolayer via Tip-Enhanced Cavity-Spectroscopy
Mingu Kang, Su Jin Kim, Huitae Joo, Yeonjeong Koo, Hyeongwoo Lee, Hyun Seok Lee, Yung Doug Suh, and Kyoung-Duck Park

TOC Graphic

Nano Letters
DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c03920

[ASAP] Regulating Lewis Acidic Sites of 1T-2H MoS2 Catalysts for Solar-Driven Photothermal Catalytic H2 Production from Lignocellulosic Biomass
Chi Ma, Miao Cheng, Qing-Yu Liu, Yong-Jun Yuan, Fu-Guang Zhang, Naixu Li, Jie Guan, Zhi-Kai Shen, Zhen-Tao Yu, and Zhigang Zou

TOC Graphic

Nano Letters
DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c03947

[ASAP] Electroluminescence as a Probe of Strong Exciton–Plasmon Coupling in Few-Layer WSe2
Yunxuan Zhu, Jiawei Yang, Jaime Abad-Arredondo, Antonio I. Fernández-Domínguez, Francisco J. Garcia-Vidal, and Douglas Natelson

TOC Graphic

Nano Letters
DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c04684

[ASAP] High-Performance Photodetectors Based on Semiconducting Graphene Nanoribbons
Mingyang Wang, Xiaoxiao Zheng, Xiaoling Ye, Wencheng Liu, Baoqing Zhang, Zihao Zhang, Rongli Zhai, Yafei Ning, Hu Li, and Aimin Song

TOC Graphic

Nano Letters
DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c03563

[ASAP] Nanoparticle Deep-Subwavelength Dynamics Empowered by Optical Meron–Antimeron Topology
Chengfeng Lu, Bo Wang, Xiang Fang, Din Ping Tsai, Weiming Zhu, Qinghua Song, Xiao Deng, Tao He, Xiaoyun Gong, Hong Luo, Zhanshan Wang, Xinhua Dai, Yuzhi Shi, and Xinbin Cheng

TOC Graphic

Nano Letters
DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c03351

Found 7 papers in acs-nano
Date of feed: Sat, 30 Dec 2023 14:02:44 GMT

Search terms: (topolog[a-z]+)|(graphit[a-z]+)|(rhombohedr[a-z]+)|(graphe[a-z]+)|(chalcog[a-z]+)|(landau)|(weyl)|(dirac)|(STM)|(scan[a-z]+ tunne[a-z]+ micr[a-z]+)|(scan[a-z]+ tunne[a-z]+ spectr[a-z]+)|(scan[a-z]+ prob[a-z]+ micr[a-z]+)|(MoS.+\d+|MoS\d+)|(MoSe.+\d+|MoSe\d+)|(MoTe.+\d+|MoTe\d+)|(WS.+\d+|WS\d+)|(WSe.+\d+|WSe\d+)|(WTe.+\d+|WTe\d+)|(Bi\d+Rh\d+I\d+|Bi.+\d+.+Rh.+\d+.+I.+\d+.+)|(BiTeI)|(BiTeBr)|(BiTeCl)|(ZrTe5|ZrTe.+5)|(Pt2HgSe3|Pt.+2HgSe.+3)|(jacuting[a-z]+)|(flatband)|(flat.{1}band)|(LK.{1}99)

[ASAP] Correction to “Multimodal E-Textile Enabled by One-Step Maskless Patterning of Femtosecond-Laser-Induced Graphene on Nonwoven, Knit, and Woven Textiles”
Dongwook Yang, Han Ku Nam, Truong-Son Dinh Le, Jinwook Yeo, Younggeun Lee, Young-Ryeul Kim, Seung-Woo Kim, Hak-Jong Choi, Hyung Cheoul Shim, Seunghwa Ryu, Soongeun Kwon, and Young-Jin Kim

ACS Nano
DOI: 10.1021/acsnano.3c09996

[ASAP] Crosstalk-Free Position Mapping for One-Step Reconstruction of Surface Topological Information via Eigenfrequency-Registered Wearable Interface
Dan Fang, Sen Ding, Qian Zhou, Dazhe Zhao, Junwen Zhong, and Bingpu Zhou

TOC Graphic

ACS Nano
DOI: 10.1021/acsnano.3c11080

[ASAP] Synergetic Enhancement of Quantum Yield and Exciton Lifetime of Monolayer WS2 by Proximal Metal Plate and Negative Electric Bias
Trang Thu Tran, Yongjun Lee, Shrawan Roy, Thi Uyen Tran, Youngbum Kim, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Milorad V. Milošević, Seong Chu Lim, Andrey Chaves, Joon I. Jang, and Jeongyong Kim

TOC Graphic

ACS Nano
DOI: 10.1021/acsnano.3c05667

[ASAP] Atomic Diffusion-Induced Polarization and Superconductivity in Topological Insulator-Based Heterostructures
Xian-Kui Wei, Abdur Rehman Jalil, Philipp Rüßmann, Yoichi Ando, Detlev Grützmacher, Stefan Blügel, and Joachim Mayer

TOC Graphic

ACS Nano
DOI: 10.1021/acsnano.3c08601

[ASAP] Vertical Phase-Engineering MoS2 Nanosheet-Enhanced Textiles for Efficient Moisture-Based Energy Generation
Yuan-Ming Cao, Yang Su, Mi Zheng, Peng Luo, Yang-Biao Xue, Bin-Bin Han, Min Zheng, Zuoshan Wang, Liang-Sheng Liao, and Ming-Peng Zhuo

TOC Graphic

ACS Nano
DOI: 10.1021/acsnano.3c08132

[ASAP] Topological Learning for the Classification of Disorder: An Application to the Design of Metasurfaces
Tristan Madeleine, Nina Podoliak, Oleksandr Buchnev, Ingrid Membrillo Solis, Tetiana Orlova, Maria van Rossem, Malgosia Kaczmarek, Giampaolo D’Alessandro, and Jacek Brodzki

TOC Graphic

ACS Nano
DOI: 10.1021/acsnano.3c08776

[ASAP] Regulated Behavior in Living Cells with Highly Aligned Configurations on Nanowrinkled Graphene Oxide Substrates: Deep Learning Based on Interplay of Cellular Contact Guidance
Rowoon Park, Moon Sung Kang, Gyeonghwa Heo, Yong Cheol Shin, Dong-Wook Han, and Suck Won Hong

TOC Graphic

ACS Nano
DOI: 10.1021/acsnano.2c09815

Found 2 papers in comm-phys


Search terms: (topolog[a-z]+)|(graphit[a-z]+)|(rhombohedr[a-z]+)|(graphe[a-z]+)|(chalcog[a-z]+)|(landau)|(weyl)|(dirac)|(STM)|(scan[a-z]+ tunne[a-z]+ micr[a-z]+)|(scan[a-z]+ tunne[a-z]+ spectr[a-z]+)|(scan[a-z]+ prob[a-z]+ micr[a-z]+)|(MoS.+\d+|MoS\d+)|(MoSe.+\d+|MoSe\d+)|(MoTe.+\d+|MoTe\d+)|(WS.+\d+|WS\d+)|(WSe.+\d+|WSe\d+)|(WTe.+\d+|WTe\d+)|(Bi\d+Rh\d+I\d+|Bi.+\d+.+Rh.+\d+.+I.+\d+.+)|(BiTeI)|(BiTeBr)|(BiTeCl)|(ZrTe5|ZrTe.+5)|(Pt2HgSe3|Pt.+2HgSe.+3)|(jacuting[a-z]+)|(flatband)|(flat.{1}band)|(LK.{1}99)

Synthesizing 2h/e2 resistance plateau at the first Landau level confined in a quantum point contact
Yoshiro Hirayama

Communications Physics, Published online: 20 December 2023; doi:10.1038/s42005-023-01491-8

In the quantum Hall regime, electrical current flows along the edges in a chiral fashion and they determine the Hall resistance plateaus. This work reports on experiments on fractional and integer quantum Hall edge channel mixing in a quantum point contact, which lead to unexpectedly anomalous resistance plateaus, shedding light onto the edge reconstruction and equilibration processes.

Efficiency limit of transition metal dichalcogenide solar cells
Eric Pop

Communications Physics, Published online: 20 December 2023; doi:10.1038/s42005-023-01447-y

Transition metal dichalcogenide-based photovoltaics offer the prospect of increased specific power compared to incumbent solar technologies but there are engineering challenges that come with integrating these materials into high-efficiency devices. Here, the authors develop a model to describe the relationship between material quality and the performance limits of single junction solar cells built with various transition metal dichalcogenides.